Działalność usługowa dla firm

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach im. prof. Edwarda Lipińskiego

Wydział ….

 

Kierunek:  Ekonomia

Stopień studiówstopień pierwszy

Rok akademicki:   2011/2012

Przedmiot:   Strategie rozwoju przedsiębiorstw

Forma /y zajęć:* konwersatorium

Systemniestacjonarne

Rok: III

Semestr: V

Liczba godzin ogółem:  

18

Grupa przedmiotów:

Forma zaliczenia przedmiotu:** zo

Kod przedmiotu:14.3-II.El-CII.Srp.5

Liczba punktów ECTS: 4

 

* w (wykład), ć (ćwiczenia), k (konwersatorium), l (laboratorium), s (seminarium)

**egz (gzamin), zo (zaliczenie z oceną), zal (zaliczenie)

 

Cele kształcenia

            Podstawowym celem kształcenia w zakresie przedmiotu Strategie rozwoju przedsiębiorstw jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej:

-        istoty rozwoju przedsiębiorstwa;

-        merytorycznej różnorodności definicji strategii, wynikającej z odmiennych podejść i postaw metodologicznych prezentowanych przez ich autorów:

-        rodzajów strategii ze względu na kierunek zmian, relacje między przedsiębiorstwami oraz  ze względu na produkt i rynek

-        kluczowych aspektów dobrych strategii – jako wskazówek jak budować strategię i jakie doświadczenia, sposoby myślenia wykorzystać, aby rozwinąć w sobie strategiczne podejście do konkurentów, nabywców i do własnej firmy

-        budowy własnej tożsamości strategicznej przez firmę

 

Treści kształcenia

Strategia a rozwój, wzrost oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa

 1. Istota strategii, przegląd różnych definicji
 2. Cechy i elementy strategii
 3. Strategia i struktura przedsiębiorstwa
 4. Rozwój i wzrost przedsiębiorstwa
 5. Pojęcie restrukturyzacji na tle pojęć rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa
 6. Poziomy strategii
 7. Proces formułowania i wdrażania strategii
 8. Kluczowe aspekty dobrych strategii
 9. Dylematy strategiczne
 10. Unifikacja marketingu i strategii

Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego celów strategicznych

 1. Pojęcie przedsiębiorstwa
 2. Cele przedsiębiorstwa, ich klasyfikacja,  hierarchiczna struktura oraz czynniki wpływające na ich przewartościowanie
 3. Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa - konflikt czy wzajemne uzupełnianie się?
 4. Wizja i misja przedsiębiorstwa
 5. Funkcje celów przedsiębiorstwa

Zadanie:

¡  czy swoboda wyboru odpowiedzialności przedsiębiorstwa przed społeczeństwem leży w obszarze celów czy w obszarze metod i środków ich realizacji; oraz

¡  jaka powinna zostać zachowana kolejność ustalania celów – czy bezpieczniej jest budować cele strategiczne  firmy zaczynając od ustalenia kwantyfikowalnej ich części tj. celów, które określają wymagane rezultaty finansowe działalności przedsiębiorstwa, równocześnie zapewniając źródła jego finansowania? - czy też za punkt wyjścia przyjąć cele o charakterze jakościowym, które wynikają z analizy otoczenia i przybierają postać ważnych kompetencji? 

 

Podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstw wraz ze wskazaniem zalet i wad oraz przesłanek ich stosowania

1)      przegląd modeli dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw

2)      wprowadzenie podstawowych pojęć przydatnych w rozważaniach dotyczących strategii rozwoju: firma zorientowana rynkowo; segmentacja rynku w makro- i mikroskali oraz wybór rynku (rynków) docelowych; strategia pozycjonowania czyli sposobu konkurowania; ocena szans biznesowych każdego z segmentów w celu podjęcia decyzji  dotyczącej wyboru segmentu (ów) docelowych tj. analiza atrakcyjności każdego potencjalnego segmentu docelowego; pojęcie przewagi konkurencyjnej - wewnętrznej i zewnętrznej; analiza SWOT (Model SWOT) –  uważana do dziś za najważniejsze podejście do formułowania strategii; definicja biznesu;  SJB (RPG); metoda analizy portfelowej  BCG i GE i jej rola w procedurze formułowania strategii firmy.

3)       kierunki działań przedsiębiorstwa w przestrzeni: produkt-rynek (H.I.Ansoff)

-        penetracji rynku,

-        rozwoju rynków,

-        rozwoju produktów,

-        dywersyfikacji (koncentryczna, horyzontalna, lateralna)

4)      strategia rozwoju produktu, w kategoriach teorii innowacji,

5)      rozwój firmy poprzez integrację z innymi przedsiębiorstwami w danej branży (budowa udziału w rynku): integracja pozioma, integracja pionowa postępująca, integracja pionowa wsteczna,

6)      strategia restrukturyzacji (w różnych sytuacjach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa),

7)      strategie rynkowe oparte na decyzjach dotyczących ceny i jakości,  

8)      podstawowe rodzaje strategii sukcesu rynkowego przedsiębiorstw według M.Portera;

-        strategia przywództwa kosztowego;

-        strategia zróżnicowania (dyferencjacji);

-        strategia koncentracji

9)      strategie rynkowe według konsultanta Kenichi Ohmae:

-        strategia budowy funkcjonalnej odmienności

-        strategia agresywnej inicjatywy

-        strategia relatywnej przewagi

-        strategia maksymalizacji satysfakcji odbiorcy

 

10)  Koncepcja strategii według K.Obłoja:

-        strategia frontalnego ataku

-        strategia omijania konkurencji

-        strategia zdobycia rynku

-        strategia stworzenia nowego rynku

 

11)  Praktyczne wskazówki, jak budować strategię firmy

12)  O strategiach marketingowych firmy dopasowanych do zajmowanej przez nią pozycji na rynku

-        strategia marketingowa lidera rynkowego

-        strategia pretendenta

-        strategia niszy rynkowej

Zadanie

¡   Ustalić, w jakim sektorze  działa przedsiębiorstwo, w którym pracujesz  i jakie ma ono szanse na poprawę swojej pozycji rynkowej oraz osiąganie korzyści skali i korzyści z efektu doświadczenia?

¡  Podaj przykłady przedsiębiorstw, które mają przewagę konkurencyjną nad innymi firmami w danej branży i określ na czym ją opierają

¡  Podaj przykłady znanych Ci firm, które realizują prezentowane na wykładzie rodzaje strategii

Efekty kształcenia

Student powinien zdobyć umiejętność:

a)      wykorzystania wskazówek i obserwacji  doświadczeń najlepszych firm na rynku w zakresie budowy strategii;

b)      strategicznego myślenia o relacjach – konkurenci – nabywcy -  własna firma;

c)      oceny sposobu budowania własnej tożsamości strategicznej przez firmę;

d)     rozumienia podstawowych pojęć z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstwa i posługiwania się nimi;

e)      oceny myślenia strategicznego w przedsiębiorstwach funkcjonujących w burzliwym otoczeniu w XXI wieku jako elementu niezbędnego w umacnianiu

 ich pozycji rynkowej oraz uznania w tych warunkach potrzeby upowszechniania w firmie kultury zorientowanej rynkowo na wszystkich jej wewnętrznych szczeblach, na zasadzie koordynacji interfunkcjonalnej;

f)        identyfikacji i doboru odpowiedniej w danym przypadku strategii organizacyjnej (tj. najbardziej realnej i korzystnej dla firmy) dla zrealizowania rozwojowej strategii alokacyjnej, przy znajomości podstaw metodycznych w tym zakresie;

g)       myślenia według reguł orientacji rynkowej firmy jako bazy przy podejmowaniu decyzji strategicznych . 

 

Literatura podstawowa

     1. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

     2. J. Famielec, Strategie rozwoju przedsiębiorstw, AE w Krakowie, Kraków 1997.

     3. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa. Metody analizy-przykłady, red. St. Stępień, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2008 .

Literatura uzupełniająca

     1. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.

     2.  K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.

     3. Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.

 

Tzw. "Zarządzanie ryzykiem"