Kreowanie wizerunku firmy

CELE KSZTAŁCENIA

W trakcie realizacji programu Autor skoncentruje się na podkreśleniu dziewięciu głównych celów kształcenia zawartych w ramach dziewięciu zasadniczych blokach tematycznych.

Celem pierwszym jest zarysowanie generalnego tła, w jakim u progu XXI w. przebiegają gospodarcze i polityczne stosunki międzynarodowe. Tym tłem są procesy globalizacji i triadyzacji stanowiące najbardziej generalne uwarunkowania zewnętrzne. Jest tu też próba wykazania daleko idącej współzależności pomiędzy tym, co polityczne a tym co gospodarcze w coraz to bardziej globalizującym się świecie.

Cel drugi to próba ukazania znaczenia i skutków przebiegających współzależnie procesów decentralizacji i integracji we współczesnym świecie, omówionych głównie na przykładzie procesów zachodzących w Europie.

Cel trzeci sprowadza się do naświetlenia podstawowych problemów i procesów zachodzących w gospodarce światowej u progu XXI w., w kontekście skutków kolejnych rewolucji technologicznych.

Cel czwarty sprowadza się do analizy problemów bezpieczeństwa międzynarodowego u progu XXI w. Zwrócono tu głównie uwagę na nowe wymiary bezpieczeństwa, na jego nowe technologiczne aspekty, a także na szereg nowych, charakterystycznych dla XXI w., zagrożeń dla bezpieczeństwa na świecie.

Cel ten jest bezpośrednio związany z treściami celu piątego, sprowadzającego się do zwrócenia uwagi na wpływ czynników religijnych na międzynarodowe stosunki polityczne i na stan gospodarki światowej.

Dopiero na tak zarysowanym tle usytuowany został cel szósty, sprowadzający się do zarysowania roli, skali i znaczenia handlu światowego w ramach gospodarki globalnej i w kontekście procesów integracyjnych w gospodarce światowej. Powiązano to z celem siódmym skoncentrowanym na podkreśleniu znaczenia regionu Azji i Pacyfiku zarówno dla gospodarki światowej jak i dla międzynarodowej współpracy politycznej.

Celem ósmym jest skoncentrowanie się na ukazaniu ewolucji polskiej polityki zagranicznej tak w jej politycznym jak i ekonomicznym aspekcie.

Celem dziewiątym i ostatnim jest naświetlenie całego szeregu problemów ogólnych w gospodarce światowej. Problemy te zostały tak ujęte by wyraźnie uwydatniony został ich aspekt Polski.